Menú
ES / CA
Iniciar sessió Area privada

CONDICIONS DE COMPRA

OBJECTE

Les presents Condicions Generals de Contractació tenen com a objecte regular la relació entre CONFECCIONS OLIVA SL (d'ara endavant) i Vostè (d'ara endavant el Client), relatives a totes les transaccions realitzades en el lloc web https://www.csty.es, domini del qual és titular CONFECCIONS OLIVA SL, amb CIF: B-60447166

Acceptació

L'adquisició dels productes haurà de fer-se a través de l'activació del botó ENVIAR que apareix a peu de pàgina de la sol·licitud de compra, i expressa l'acceptació total de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació tal com es mostren en el lloc web de CONFECCIONS OLIVA SL, amb anterioritat a l'adquisició dels productes, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en el clausulat de les Condicions Generals de Contractació amb posterioritat.

Des del moment de l'acceptació, l'usuari adquireix la condició de Client de l'empresa que es descriu en aquestes Condicions Generals de Contractació. Qualsevol producte ofert amb posterioritat per l'empresa haurà de ser objecte d'una nova contractació

Preus, forma de pagament, entrega i desistiment:

Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats en el lloc web en la data de la comanda més IVA (Impost sobre el Valor Afegit). Les ofertes estaran degudament marcades i identificades com a tals, indicant convenientment el preu anterior i el preu de l'oferta.

CONFECCIONS OLIVA SL es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar diàriament productes i serveis en funció del mercat.

Les despeses d'enviament corresponents sempre s'indiquen en la comanda, l'import de la qual ascendeix a 8€, en l'àmbit nacional. En els enviaments realitzats fora d'Espanya CONFECCIONS OLIVA SL, no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners si es donés el cas. Qualsevol enviament fora d'Espanya ha de consultar-se les despeses d'enviament a través d'info@csty.es

Les despeses d'enviament que apareixen en el lloc web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen sobre la base d'un pes estadístic mitjà per Producte. CONFECCIONS OLIVA SL, es reserva el dret a alterar els costos d'enviament quan el pes del producte sol·licitat variï en més/menys un 10% respecte al pes establert en la comanda. En cas de produir-se una variació de preu, CONFECCIONS OLIVA SL comunicarà per mitjà de correu electrònic al Client la variació i el Client podrà optar per anul·lar la seva comanda sense que se li pugui imputar cap cost addicional.

Forma de pagament

Totes les compres es poden pagar, entre altres, amb alguna de les targetes de crèdit/dèbit que es detallen a continuació, així com a través dels diferents mitjans que en cada cas pugui indicar-se.

• Visa

• Visa Electró

• MasterCard

• American Express

En determinats casos i per a prevenir possibles fraus l'empresa es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador.

Lliurament

L'enviament en l'àmbit nacional té un cost estàndard de 8€. Per a enviaments fora de la zona d'Espanya, consultar amb CSTY. Haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost seran diferents per a cada forma de transport.

L'empresa envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional. La data de lliurament en el domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte triat i de la zona d'enviament. Els terminis de lliurament oscil·len de 24-48h per a productes estàndard, fins als 7-15 dies per a productes especials o sense estoc.

No obstant això, tots dos podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia.

Si el client no rebés la comanda en el termini indicat, pot posar-se en contacte amb l'empresa a través del telèfon 938 771 700.

Desistiment

L'empresa garanteix al Client la possibilitat d'anul·lar la seva comanda en qualsevol moment i sense cap cost sempre que l'anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a la disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari haurà d'esperar a rebre la comanda per a tramitar la seva devolució.

El Client disposarà d'un termini de set dies hàbils des de la recepció de la comanda per a resoldre el contracte i realitzar la devolució del producte adquirit. El Client comunicarà a l'empresa dins del termini estipulat i per qualsevol mitjà admès en dret, el seu desig d'exercitar el dret de resolució del contracte. La comanda retornada deurà és lliurat juntament amb l'albarà de lliurament i si escau factura emesa per l'empresa. Les despeses d'enviament van a càrrec del client. Les peces personalitzades amb serigrafia, no podran ser retornades en cap cas, només acceptaríem la devolució si hi ha una deficiència del producte generat per CSTY.

La devolució de l'article serà acceptat si no ha estat oberts, ni usats i conserven el seu precinte o embalatge original.

No es podrà retornar cap producte personalitzat, així que consellem que consulti detingudament la talla.

Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error de l'empresa, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client.

Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, l'empresa es farà càrrec de recollir-ho en el seu domicili, substituint-lo per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals.

L'empresa fa tots els esforços dins de les seves possibilitats, per a oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de l'empresa, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i en el cas que algun Client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, l'empresa li comunicarà aquest error i el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del lloc web poden, a vegades, mostrar informació provisional sobre alguns productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el Client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

Per a qualsevol incidència relacionada amb la devolució d'articles de la nostra botiga pot contactar amb el nostre departament d'Atenció al Client a través del lloc web o per telèfon (938 771 700).

Requeriments del servei

Per a l'adquisició de productes i/o serveis, es requereix exclusivament emplenar el formulari de compra amb les dades personals i les dades de pagament.

Una vegada rebuda una Ordre de Compra, l'empresa remetrà de forma immediata al Client una confirmació de la compravenda realitzada a l'adreça de correu electrònic indicada en l'Ordre de Compra.

Responsabilitat de l'Empresa

La disponibilitat de la botiga depèn directament de l'estat dels sistemes de telecomunicació emprats per a la seva publicació, i en particular de la xarxa d'Internet, per la qual cosa l'empresa no pot responsabilitzar-se de les interrupcions, demores, errors i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al seu control o al dels seus proveïdors informàtics, entre les quals figuraran també els problemes derivats del programari de connexió, sistema informàtic, mòdem, fluid elèctric, o xarxes de telecomunicacions.

El catàleg que es mostra és merament orientatiu, ja que els proveïdors dels productes anunciats no comuniquen anticipadament les existències ni garanteixen terminis de lliurament. Aquesta situació impedeix a l'empresa la possibilitat d'informar amb exactitud als seus clients sobre la disponibilitat dels productes així com garantir un termini de lliurament determinat que, en tot cas, dependrà del temps que tard el proveïdor a subministrar el producte.

L'empresa no és responsable ni directe ni indirectament de cap de les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els productes per ella comercialitzats. Aquesta responsabilitat recau en tot moment en els distribuïdors d'aquests productes. El Client entén que l'empresa és un mer intermediari entre ell i aquest distribuïdor.

Responsabilitats del client

El Client s'obliga a realitzar un ús lícit dels Serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones.

El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de contractació, evitant la causa de perjudicis a l'empresa producte de la incorrecció d'aquests.

Així mateix, es compromet a possibilitar el lliurament de la comanda sol·licitada facilitant una adreça de lliurament en la qual pugui ser lliurat la comanda sol·licitada dins de l'horari habitual de lliurament de mercaderies (de dilluns a divendres de 10.00 a 13.30 i de 16.00 a 18.00).

L'incompliment de qualsevol d'aquestes Condicions podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels Serveis per part de l'empresa sense necessitat de preavís al Client i sense que això li doni dret a cap indemnització.

En cas de ser rebutjat l'enviament pel client, CONFECCIONS OLIVA SL no reemborsarà l'import de les despeses de l'enviament, sent assumits pel client.

Jurisdicció i llei aplicable

La llei aplicable serà l'espanyola

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora.

Tot això sense perjudici de la facultat del client d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).